Inwentaryzacja i monitoring

Komitet Ochrony Orłów realizuje ogólnopolski program inwentaryzacji i monitoringu gniazd siedmiu rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków drapieżnych: rybołowa, bielika, orła przedniego, orlika krzykliwego, orlika grubodziobego, kani rudej i kani czarnej. Od 2001 roku lista gatunków została poszerzona o puchacza i bociana czarnego.

Główne cele programu:

  • Inwentaryzacja, kontrole i ochrona gniazd;
  • poznanie liczebności na terenie całego kraju i na wytypowanych powierzchniach próbnych;
  • ocena kierunków zmian liczebności krajowych populacji;
  • poznanie efektywności lęgów;
  • wykorzystanie przestrzennych map gatunków do formułowania eksperckich opinii.

W wyniku dotychczasowej działalności objęto ochroną ok. 90% polskiej populacji lęgowej rybołowa, orła przedniego i orlika grubodziobego, 70% bielika oraz 30-50% populacji orlika krzykliwego, kani rudej, kani czarnej i puchacza. Program swym zasięgiem obejmuje całą Polskę, która została podzielona na 15 regionów, kierowanych przez koordynatorów regionalnych. Kontrole gniazd wykonywane są przez ok. 150 odpowiednio przeszkolonych członków KOO na podstawie zezwoleń Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. Każdego roku kontrolowanych jest ponad 800 stanowisk lęgowych ptaków drapieżnych, a wyniki przekazywane są w formie corocznych raportów do RDOŚ.

Rozmieszczenie stanowisk lęgowych 7 gatunków ptaków szponiastych i puchacza
zlokalizowanych przez członków KOO.