Jak zajrzeć do orlego gniazda?

Transmisja on line z gniazda bielików jest wspólnym przedsięwzięciem edukacyjnym Lasów Państwowych oraz Komitetu Ochrony Orłów. Wcześniejsze tego typu próby w roku 2010 i 2011 nie powiodły się z przyczyn technicznych. Głównym celem projektu jest przybliżenie biologii lęgowej bielika Haliaeetus albicilla oraz promocja proekologicznej gospodarki leśnej polegającej na tworzeniu stref ochronnych i zachowaniu starych drzewostanów, w których gnieżdżą się ptaki drapieżne. W 2012 roku była to jedyna transmisja na świecie z zajętego gniazda tego gatunku. Przez ostatnie 2 lata sztuka ta udała się tylko Estończykom. Drugim celem jest zbieranie szczegółowych danych o behawiorze gniazdowym bielika, poprzez zapis całego przebiegu lęgu na rejestratorze i późniejszą analizę zgromadzonego materiału badawczego przez naukowców.  Na realizację tego zadania uzyskano stosowne zezwolenia od odpowiednich regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.

Przygotowania do montażu kamer. Fot. T. BłaszczykNa początku stycznia 2012 roku wytypowano gniazda w trzech nadleśnictwach (Dobrocin, Jamy i Kutno), w których istnieją stabilne stanowiska bielika położone w niewielkiej odległości od leśniczówek z dostępem do Internetu. Na przełomie stycznia i lutego za zgodą RDOŚ w Olsztynie i Łodzi przy każdym z gniazd członkowie KOO wraz z leśnikami zainstalowali kamery analogowe z funkcją podczerwieni, aby podgląd obrazu był możliwy także w nocy. W dwóch przypadkach zamontowano kamery na sąsiednich drzewach w odległości około 10 m od drzew z orlimi gniazdami na wysokości prawie 30 metrów. W trzecim gnieździe w Nadleśnictwie Kutno kamerę umieszczono bezpośrednio na drzewie gniazdowym na wysokości 27 m około 3,5 m od krawędzi gniazda, co było możliwe dzięki Montaż kamery w N. Dobrocin. Fot. M. Rodziewiczrozłożystej koronie starej sosny. Aby nie niepokoić niepotrzebnie ptaków w późniejszym okresie, do każdej z trzech kamer podłączono przewody zasilające, umożliwiające tymczasowe podpięcie się z komputerem i przenośnym akumulatorem w celu bezpośredniego podglądu do gniazd.

Ponieważ nie było wiadomo czy i gdzie bieliki przystąpią do lęgów w tym roku, decyzję o wyborze miejsca transmisji uzależniono od kontroli w połowie marca. Ze względu na najlepszy kadr, do transmisji wybrano gniazdo w Nadleśnictwie Kutno znajdujące się na terenie OSO Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB100001. W końcu marca do leśniczówki oddalonej około 500 m poprowadzono kabel światłowodowy, połączony z przewodem kamery.

Tereny łowieckie bielika z N.Kutna. Fot. D. AnderwaldO wyborze miejsca zadecydowało również to, że na obszarze pradoliny u bielików zaobserwowano szereg zdolności adaptacyjnych i niski poziom strachu przed człowiekiem. Znajdują się tu niewielkie, lecz rybne stawy hodowlane (główne miejsca żerowiskowe) oraz drobne, położone wśród łąk i pól, kompleksy leśne, w których ptaki gniazdują (więcej szczegółów o populacji lęgowej bielika tego regionu na: http://cepl.sggw.waw.pl/sim/szczegoly/sz_sim27.htm oraz http://cepl.sggw.waw.pl/sim/szczegoly/sz_sim16b.htm).