Monitoring Ptaków Polski

 

 

Monitoring populacji dziko żyjących ptaków stanowi niezbędne narzędzie oceny skuteczności działań ochronnych wynikających z wdrażania Dyrektywy 79/409/EEC (tzw. Dyrektywy Ptasiej) oraz Dyrektywy 92/43/EEC (tzw. Dyrektywy Siedliskowej). Polska, podobnie jak inne kraje członkowskie UE zobowiązana jest informować Komisję Europejską o rezultatach monitorowania korzystnego stanu ochrony ptaków w ramach raportów składnych w cyklu trzyletnim. Cały program monitoringu ptaków stanowi aktualnie element Państwowego Monitoringu Środowiska i obejmuje szereg podprogramów. Oficjalnie został uruchomiony w 2006 roku w postaci trzyletniego projektu Monitoring ptaków w tym monitoring obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, wykonywanego na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w oparciu o dotację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koordynacji całości zadania podjęło się konsorcjum złożone z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Muzeum i Instytutu PAN i Komitetu Ochrony Orłów. Jednym z realizowanych przez Komitet Ochrony Orłów zadań tego projektu było opracowanie metod oceny kierunków zmian liczebności ptaków szponiastych w skali ogólnopolskiej.

 Poza programami dedykowanymi pojedynczym gatunkom (orzeł przedni, orlik grubodzioby, rybołów) Komitet Ochrony Orłów koordynuje Monitoring Ptaków Drapieżnych (MPD), obejmujący 12 bardziej rozpowszechnionych gatunków (w nawiasach podano stosowane dalej w tekście skróty)

 • Trzmielojad Pernis apivorus (PEA)
 • Kania czarna Milvus migrat (MG)
 • Kania ruda Milvus milvus (MM)
 • Bielik Haliaeetus albicilla (HA)
 • Błotniak stawowy Circus aeruginosus (CIA)
 • Błotniak łąkowy Circus pygargus (CIP)
 • Jastrząb Accipiter gentilis (ACG)
 • Myszołów Buteo buteo (BB)
 • Orlik krzykliwy Aquila pomarina (AQP)
 • Pustułka Falco tinnunculus (FAT)
 • Kobuz Falco subbuteo (FAS)
 • Bocian czarny Ciconia nigra (CCN)

W 2008 roku do listy gatunków objętych programem dodano krogulca i kruka.