Aktualności

Ile jest kruków w powiecie szczycieńskim?

Fot. Cezary KorkoszSprawa zezwolenia RDOŚ w Olsztynie na odstrzał 250 kruków, 190 wron siwych i 600 srok, w celu "wyczyszczenia" siedliska przed zaplanowaną restytucją zająca i kuropatwy ma swój dalszy ciąg. 28 września, w związku z opublikowaniem w Gazecie Wyborczej artykułu „Kruki do odstrzału”

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wszczął postępowanie wyjaśniające. W liście kierowanym do autorów artykułu czytamy „Przedmiotowa decyzja dotyczy zabicia poprzez odstrzał znaczącej liczby ptaków, zatem wydanie zezwolenia powinno zostać poprzedzone niezwykle dokładną analizą przypadku. W związku z tym Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o przekazanie akt sprawy, celem zbadania okoliczności wydania przedmiotowego zezwolenia. W przypadku zaistnienia podejrzenia, iż przedmiotowa decyzja jest obarczona wadą (…..), z urzędu zostanie wszczęte przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postępowanie w celu przeanalizowania poprawności wydanej decyzji, z możliwością ewentualnego jej unieważnienia na drodze administracyjnej”.

Powstaje pytanie, czy GDOŚ zakwestionuje przedstawione przez wnioskujących o odstrzał myśliwych wątpliwej jakości wyniki liczenia ptaków krukowatych. Przyglądając się tabelce, w której dopisano przy nazwach miejscowości rozmaite cyfry określające liczbę srok, wron i kruków zachodzę w głowę kto i jak te informacje zebrał. Jakie były zalecenia metodyczne? Czy sprawdzono kwalifikacje i wyposażenie w sprzęt optyczny uczestników liczeń? Kiedy prowadzono badania? Każdy ornitolog zapewne zada sobie takie samo pytanie. Niestety nie ornitolodzy zasiadający w Wojewódzkiej Radzie Ochrony Przyrody, którzy mieli wgląd w akta sprawy. Odpowiedzi na te pytania nie znajdziemy w dokumentacji udostępnionej przez RDOŚ. Z uwagi na olbrzymie kontrowersje wiążące się z decyzją RDOŚ ornitolodzy z KOO postanowili wykonać kontrolne liczenia kruka na powierzchni próbnej obejmującej jedno z zaplanowanych miejsc odstrzału ptaków krukowatych w powiecie szczycieńskim. Wyznaczono kwadrat 10x10 km i 10 października przeprowadzono kontrole, stosując metodykę półgodzinnych liczeń z wybranych punktów widokowych. W podobny sposób liczone są ptaki szponiaste i kruk w ramach Monitoringu Ptaków Drapieżnych. W pracach terenowych uczestniczyło 3 ornitologów: Zdzisław Cenian, Piotr Radek i Michał Zygmunt. Liczono również sroki i wrony. Na powierzchni próbnej pod Szczytnem odnotowano obecność 24 kruków. Jest to liczebność bardzo zbliżona do wyników jednostkowych liczeń wykonywanych na 49 powierzchniach MPD. Jednocześnie wyraźnie odbiega od danych zebranych przez Szczycieńskie Towarzystwo Przyrodnicze (STP), które w ok. 10 miejscowościach położonych w obrębie liczonego kwadratu wykazało łącznie prawie 120 osobników. Podobnie wygląda sprawa olbrzymiego skupiska kruków w rejonie wysypiska miejskiego pod Szczytnem. Wg wyników STP w obrębie 4 miejscowości położonych w pobliżu wysypiska koncentruje się prawie pół tysiąca kruków. Podczas półgodzinnego liczenia z wyeksponowanego punktu zarejestrowano tutaj zaledwie 39 kruków, skoncentrowanych głównie na hałdzie wysypiska i okolicznych polach. W świetle uzyskanych wyników należy stwierdzić, że wniosek o zezwolenie na odstrzał, złożony przez STP nie został poprzedzony badaniami liczebności krukowatych tylko ankietą wypełnianą przypuszczalnie przez osoby zupełnie przypadkowe, nie posiadające odpowiednich kwalifikacji. Wnioskodawcy zabrakło również wiedzy na temat poprawnego planowania tego rodzaju badań, co doprowadziło zapewne do wielokrotnego zliczania nielęgowych grup kruków w obrębie poszczególnych miejscowości. Dodatkowo poza lakoniczną opinią (krukowatych jest za dużo) profesor Dziedzic odgrywający w przedmiotowej sprawie rolę autorytetu nie przedstawił żadnych konkretnych analiz, które dowodziłyby, że redukcja krukowatych w warunkach szczycieńskich ma jakikolwiek sens. W związku z powyższym KOO planuje wystosować pismo do GDOŚ o unieważnienie decyzji RDOŚ w Olsztynie, wskazując zaistniałe rozbieżności i niejasności jako dowód na to, że decyzja nie została poprzedzona dokładną analizą przypadku, a zatem wydana pochopnie.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wstrzymała wykonanie decyzji RDOŚ w Olsztynie. Jest to niewątpliwie zasługą olbrzymiego zaangażowania Adama Wajraka, za co serdecznie mu dziękujemy. Możesz obejrzeć interesujący reportaż TVN na ten temat.

Ryc. Wyniki liczenia kruków na powierzchni próbnej pod Szczytnem.  Obszar obrysowany przerywanią linią to powierzchnia na której zaplanowano redukcję krukowatych. Krzyżykami zaznaczono punkty widokowe z których wykonano liczenia

Wyniki liczenia kruka pod Szczytnem