Statut KOO

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne.

 

§ 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i nosi nazwę „Komitet Ochrony Orłów”. W dalszych postanowieniach statutu nazywane jest Stowarzyszeniem lub Komitetem.

§ 2. Terenem działania Komitetu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Siedzibą władz Komitetu jest miasto Olsztyn.

§ 4. Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.

§ 5. Komitet może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych stowarzyszeń o takim samym lub zbliżonym profilu działania.

§ 6. Komitet ma prawo używania pieczęci, legitymacji i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 7. Komitet opiera swą działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków.

 

ROZDZIAŁ II – Cele i środki działania.

 

§ 8. Celem Komitetu jest ochrona zasobów przyrodniczych Rzeczypospolitej Polskiej, bioróżnorodności gatunkowej, siedliskowej i krajobrazowej, a w szczególności :

1. Stała rejestracja stanu liczebnego i rozmieszczenia przestrzennego poszczególnych gatunków ptaków drapieżnych oraz określanie ich wymagań siedliskowych i pokarmowych.

2. Monitoring efektywności rozrodu wraz z określeniem roli poszczególnych czynników warunkujących poziom uzyskiwanej produktywności lęgów.

3. opracowanie i dążenie do bieżącej nowelizacji zasad ochrony prawnej ptaków drapieżnych oraz stała kontrola terenowa przestrzegania istniejących przepisów. Czynne przeciwstawianie się aktom zabijania ptaków drapieżnych oraz wszelkim aktom wandalizmu skierowanym przeciwko nim.

4. Organizowanie różnych form aktywnej ochrony ptaków drapieżnych.

5. Rozpowszechnianie w społeczeństwie idei ochrony ptaków drapieżnych oraz aktualnej wiedzy o ich biologii i ekologii, a także informowanie o zachodzących trendach liczebności i ich przyczynach.

§ 9. Komitet działa autonomicznie, według opracowanych przez siebie form, realizując zadania merytoryczne zgodnie ze Statutem.

§ 10. Powyższe cele Komitet realizuje poprzez:

1. prowadzenie własnych prac badawczych i ekspertyz oraz udział w pracach instytucji i towarzystw naukowych.

2. organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, wystaw, konkursów, wycieczek oraz wypraw naukowych i szkoleniowych.

3. opracowywanie i publikowanie okresowych raportów z działalności w pismach naukowych i popularnonaukowych, oraz prowadzenie własnej działalności wydawniczej.

4. przedstawienie władzom ochrony przyrody wyników swej pracy wraz z proponowaniem konkretnych działań ochroniarskich.

5. prowadzenie międzynarodowej wymiany informacji z organizacjami o zbliżonym charakterze.

6. popularyzację celów i zasad działania w zakresie ochrony ptaków drapieżnych w środkach masowej komunikacji.

7. prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywanie prac zleconych w zakresie objętym działalnością statutową.

8. promocję i organizowanie pracy wolontariuszy

 

ROZDZIAŁ III – Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§ 11. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 12. Członkiem zwyczajnym (indywidualnym) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która aprobuje cele stowarzyszenia i zobowiązuje się płacić składkę roczną w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie oraz podpisze dobrowolnie deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd Komitetu.

§ 13. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§ 14. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zebranie dla osób, które wniosły znaczny wkład w działalność lub urzeczywistnianie celów Komitetu.

§ 15 Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia.

2. brać udział w działalności Komitetu i otrzymywać informacje o działalności oraz korzystać z urządzeń i pomocy dla realizacji celów określonych w Statucie.

3. zgłaszać wnioski i przedstawiać propozycje dotyczące działalności Komitetu.

4. nosić odznakę organizacyjną Stowarzyszenia i posiadać jego legitymację.

§ 16. Członkowie wspierający działają za pośrednictwem swoich upoważnionych przedstawicieli.

§ 17. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia wymienione w paragrafie 15, pkt. 2-4.

§ 18. Do podstawowych obowiązków członków należy:

1. aktywne uczestniczenie w realizacji celów Komitetu.

2. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

3. regularne wpłacanie składek członkowskich.

§ 19. Członkostwo wygasa przez:

1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie po uprzednim uregulowaniu składek.

2. skreślenie przez Zarząd Komitetu z powodu nieopłacenia składek przez okres ponad 1 roku i brak aktywnego działania.

3. wykluczenie na podstawie uchwały Walnego Zebrania.

4. śmierci członka.

§ 20. Od uchwały o wykreśleniu lub wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

 

ROZDZIAŁ IV – Władze Stowarzyszenia.

 

§ 21. 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków.

b) Zarząd Główny.

c) Komisja Rewizyjna.

d) Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

3. Wszystkie władze Stowarzyszenia pochodzą z wyboru.

§ 22. Walne Zebranie Członków:

1. Jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne jest zwoływane co 4 lata.

4. Nadzwyczajne zwołuje Zarząd Główny:

a) na podstawie Uchwały Zarządu;

b) na żądanie 1/3 członków;

c) na żądanie Komisji Rewizyjnej – w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od podjęcia Uchwały lub otrzymania żądania i obraduje nad sprawami dla których jest powołane.

5. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 23. 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z prawem głosu członkowie zwyczajni mający opłacone składki.

2. Pozostali uczestnicy Zebrania i zaproszeni goście mają jedynie głos doradczy.

§ 24. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. uchwalanie kierunków działalności Komitetu

2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności pozostałych władz Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji o absolutorium dla ustępującego Zarządu.

3. wybór spośród członków – Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

4. uchwalanie wysokości składek.

5. nadawanie tytułów członka honorowego.

6. uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

7. uchwalanie zmian Statutu.

8. zatwierdzanie uchwał Zarządu w przedmiocie przystąpienia lub wystąpienia Komitetu do innych Stowarzyszeń.

9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia.

10. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych.

11. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Główny, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński i członków.

§ 25. 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. O zwołaniu Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny powiadamia członków co najmniej 3 tygodnie przed jego terminem, podając termin, miejsce i porządek obrad, a w wypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania – informuje na czyje żądanie jest zwołane.

§ 26. Zarząd Główny Stowarzyszenia.

1. Składa się z 5-8 członków, w tym:

- prezesa,

- wiceprezesa,

- skarbnika,

- sekretarza,

- 1-4 członków Zarządu.

2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu.

§ 27.1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos prezesa, lub w jego nieobecności głos przewodniczącego zebrania.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz na 6 miesięcy.

3. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w sposób kontaktowy lub zdalny.

§ 28. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia, realizowanie jego zadań zgodnie ze Statutem oraz Uchwałami Walnego Zebrania Członków.

3. Powoływanie i rozwiązywanie grup roboczych w zależności od potrzeb i nadzorowanie ich działalności.

4. Uchwalanie planów pracy i czuwanie nad ich realizacją.

5. Uchwalanie preliminarzy dochodów i wydatków.

6. Opracowywanie materiałów na Walne Zebranie, w tym dotyczących budżetu i finansów.

7. Zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów.

§ 29. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli odrębnym od Zarządu Głównego i niepodlegającym mu w zakresie kontroli wewnętrznej.

1. Składa się z 3-5 członków którzy:

a) nie mogą być członkami Zarządu Głównego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) deklarują nieodpłatne wykonywanie zadań Komisji Rewizyjnej.

2. Wybiera ze swego składu przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Komisji.

§ 30. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Przeprowadzanie raz do roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z tej kontroli.

3. Udział swego przedstawiciela w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4. Sporządzanie sprawozdań i występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o absolutorium ustępującego Zarządu.

§ 31. Sąd Koleżeński składa się z 4 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

1. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków i władz Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i Uchwał władz Stowarzyszenia, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności w stowarzyszeniu.

2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

a) upomnienie,

b) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres 2 lat,

c) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ V – Majątek Stowarzyszenia.

 

§ 32. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 33. Na fundusze składają się:

1. Składki członkowskie (w tym członków wspierających).

2. Dotacje, darowizny i zapisy.

3. Wpływy z działalności statutowej – gospodarczej.

§ 33. 1. Na fundusze składają się:

a)składki członkowskie (w tym członków wspierających).

b). dotacje, darowizny i zapisy.

c). wpływy z działalności statutowej – gospodarczej.

2. Całość dochodu uzyskiwanego przez Komitet może być wykorzystywana wyłącznie na realizację celów statutowych z uwzględnieniem kryteriów zabraniających:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Komitetu w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Komitetu albo podmiotu,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Komitetu, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 34. Stowarzyszenie prowadzi działalność finansową i rachunkowość wg obowiązujących przepisów. Formy i tryb prowadzenia rachunkowości określa Zarząd Główny. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 35.

a)Do ważności pism i dokumentów wiążących Komitet pod względem finansowym wymagane są dwa podpisy:

- prezesa lub wiceprezesa,

- skarbnika.

b) Prezes, Wiceprezes i Skarbnik mogą upoważniać innego członka Komitetu do podpisywania w swoim imieniu pism i dokumentów wiążących stowarzyszenie pod względem finansowym

§ 36. Do ważności innych niż finansowe pism i dokumentów wymagany jest podpis:

- członka Zarządu lub osoby przez Zarząd upoważnionej.

 

ROZDZIAŁ VI – Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

 

§ 37. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia następuje:

1. Na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością głosów przy obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania – tylko w przypadku gdy sprawa taka przewidywana była w porządku obrad Walnego Zebrania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

3. Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.