Aktywna ochrona rybołowa

 

 

Rybołów to herbowy ptak KOO i od początków istnienia organizacji był przedmiotem szczególnej troski. Uruchamiano wciąż nowe projekty aktywnej ochrony tego gatunku i w latach 90. nastąpił wyraźny wzrost liczebności krajowej populacji. Aktualnie sytuacja niestety się odmieniła i rybołów jest zaliczany do najbardziej zagrożonych gatunków ptaków szponiastych w Polsce. Można uznać, że jego liczebność oscyluje na granicy wymarcia. Od 2007 roku stan krajowej populacji śledzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Ptaków realizowanego na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 

 

Zadania projektu

 • Inwentaryzacja nowych rewirów i gniazd rybołowa na terenie całego kraju
 • Projektowanie i weryfikacja granic stref ochronnych – współpraca z RDOŚ
 • Coroczna kontrola wszystkich gniazd pozwalająca ocenić skuteczność funkcjonowania ochrony strefowej, efektywność lęgów i przyczyny strat
 • Budowa sztucznych gniazd w miejscach gdzie naturalne gniazda uległy zniszczeniu oraz potencjalnych siedliskach lęgowych
 • Aktywne szkolenie służb leśnych w zakresie rozpoznawania i form ochrony rybołowa
 • Ocena potencjalnego wpływu przedsięwzięć inwestycyjnych na stan ochrony rybołowa w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim
 • Przeciwdziałanie prześladowaniu rybołowa na stawach rybnych - interwencje
 • Przygotowanie publikacji i referatów popularnonaukowych oraz specjalistycznych.

Efekty

 • Zarejestrowano ok. 100 miejsc lęgowych rybołowa, w 60 przypadkach wykryto zasiedlone gniazda (aktualnie zasiedlonych jest zaledwie 30 stanowisk). Łącznie dokonano prawie 2000 jednostkowych kontroli, uzyskując informacje o efektach prawie 500 lęgów
 • Zaprojektowano i uzgodniono z LP oraz RDOŚ ponad 80 stref ochronnych.
 • Wybudowano około 300 sztucznych gniazd w rewirach zlokalizowanych w niekorzystnie ukształtowanych drzewostanach.
 • Zorganizowano szkolenia dla służb leśnych w zakresie aktywnej ochrony rybołowa.
 • Wykonano 6 interwencji w udokumentowanych przypadkach postrzelenia rybołowów – doniesienia do prokuratury.
 • Opracowano i rozprowadzono 15 tys. broszur, plakatów i nalepek.
 • Opublikowano artykuły w prasie leśnej i łowieckiej poruszające problem strzelania do rybołowów