Ochrona karpackiej populacji orła przedniego

Projekt ochrony orła przedniego zainicjowany został na początku lat 90. intensywnymi pracami inwentaryzacyjnymi, które po kilku latach zrewolucjonizowały naszą wiedzę na temat liczebność tego gatunku w Polsce. Okazało się, że dotychczasowe oszacowania (ok. 10 par lęgowych), były bardzo nieprecyzyjne. Aktualnie wiemy, że w samych Karpatach gniazduje ok. 30 par orła przedniego, a na niżu orzeł przedni nie występuje poza pojedynczym stanowiskiem na Pomorzu Środkowym. W latach 1996-2000 zainicjowano i rozwinięto polsko-słowacko-ukraińską współpracę w zakresie badania i ochrony zagrożonych gatunków ptaków drapieżnych w Karpatach. Koncepcja współpracy międzynarodowej w Karpatach była podstawą do transgranicznego monitoringu rzadkich gatunków ptaków drapieżnych w tym regionie. Wiosną 1996 roku dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, zorganizowano polsko-ukraiński obóz w Bieszczadach, którego głównym celem było nawiązanie współpracy w zakresie ochrony karpackiej populacji orła przedniego oraz przeszkolenie grupy osób zaangażowanych w prace terenowe w tym regionie. Efektem było zlokalizowanie 7 nowych gniazd tego gatunku w polskich Karpatach. Kontynuacją międzynarodowej współpracy były warsztaty szkoleniowe zorganizowane dzięki wsparciu finansowemu Global Environmental Facility Small Grants Programme (GEF/SGP UNDP), które odbyły się w Bieszczadach, a następnie dwa obozy w Polsce i na Ukrainie. Końcowym efektem spotkań warsztatowych był duży międzynarodowy projekt "Ochrona orłów w Karpatach" dofinansowany przez Regional Environmental Center. Dzięki tej dotacji możliwe stało się rozpoczęcie szerokich działań na rzecz ochrony orła przedniego i orlika krzykliwego na Słowacji i w Polsce.

 

Aktualnie niektóre zadania projektu realizowane są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Kontynuacja programu służy przede wszystkim:

  • Rozpoznawaniu nowych miejsc lęgowych orła przedniego i wyznaczanie stref ochronnych wokół gniazd;
  • Coroczne kontrole funkcjonujących stref ochronnych, gromadzenie informacji na temat efektywności lęgów i przyczyn strat;
  • Budowa sztucznych gniazd i bieżące wzmacnianie uszkodzonych gniazd naturalnych
  • Międzynarodowa współpraca z partnerskimi organizacjami na Słowacji i Ukrainie;
  • Kampania edukacyjna na rzecz ochrony orła przedniego – szkolenia w parkach narodowych i krajobrazowych oraz nadleśnictwach.