Projekt edukacyjny Ptaki Drapieżne

 

Będziemy chronić tylko to co kochamy;
Będziemy kochać tylko to, co rozumiemy;
Będziemy rozumieć tylko to, co poznamy.

Baba Dioum (Senegal)

 

Powyższa sentencja była inspiracją dla autorów tworzących koncepcję projektu edukacyjnego. Im więcej ludzi pozna ptaki drapieżne zrozumie ich zachowanie i odkryje rolę jaką pełnią w przyrodzie, tym więcej w końcu je pokocha. Inicjatorem projektu jest Alina Rodziewicz z Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich. Ptaki drapieżne są najskuteczniejszymi łowcami i od prawieków zapewniały delikatną równowagę biologiczną. Ze względu na swą funkcję w przyrodzie są jak lustro, w którym odbija się całe zło czynione przez człowieka naturze. W ten sposób narodziła się koncepcja uruchomienia wielkiego programu edukacyjnego, który poprzez setki szkół na terenie całego kraju trafiałby do świadomości dzieci i młodzieży - ludzi którzy w niedalekiej przyszłości wezmą w swoje ręce losy rodzimej przyrody.

Przygotowanie dobrych wydawnictw oraz profesjonalne wykonanie warsztatów dla nauczycieli wymagało uczestnictwa specjalistów w dziedzinie dydaktyki i metodyki nauczania. Realizację projektu rozpoczęto przygotowaniem pakietu edukacyjnego, zawierającego trzy rodzaje wydawnictw, spełniające w całości projektu odmienne funkcje:

  • Broszury o ptakach drapieżnych i ich ochronie- wydawnictwa poznawcze, przybliżające odbiorcom ptaki drapieżne i problematykę ich ochrony.
  • Plakaty - wydawnictwa odgrywające rolę promocyjną, do wykorzystania na gazetkach ściennych lub jako nagrody i wyróżnienia dla uczniów.
  • Pakiet edukacyjny przeznaczony dla nauczycieli zawierający 21 scenariuszy zajęć lekcyjnych, w 5 zeszytach oprawionych segregatorem. Scenariusze zajęć przygotowane zostały dla różnych poziomów nauczania i mogą być wykorzystane przez nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych, a niektóre propozycje mogą być wdrażane nawet w przedszkolach.

Główną osią projektu był cykl warsztatów, podczas których nauczyciele poznawali możliwości wykorzystania pakietu edukacyjnego w programie nauczania. Przyjęto koncepcję stopniowej rozbudowy zasięgu oddziaływania projektu poprzez kilkuetapowe wdrażanie. Taka technika realizacji gwarantowała że na prowadzących szkolenia zostaną wytypowane osoby wysoko wykwalifikowane i kompetentne.

 

Niewątpliwie przynajmniej część nauczycieli włączyła zaproponowane przez KOO scenariusze zajęć na stałe do własnego programu nauczania. Z tego względu można stwierdzić, iż projekt edukacyjny zrealizowany przez Komitet Ochrony Orłów będzie realizowany jeszcze wiele lat po jego formalnym zakończeniu. Ponadczasowość oddziaływania projektu jest jego największym atutem, a gwarancją pełnej realizacji założeń jest zapał i wielkie zaangażowanie przeszkolonych podczas warsztatów nauczycieli. Komitet Ochrony Orłów kontynuuje współpracę ze szkołami poprzez promowanie i nagradzanie najciekawszych inicjatyw realizowanych przez nauczycieli, uczestnictwo w imprezach szkolnych, a także organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży. Liczymy, że za kilka lat zainicjowana kampania zaowocuje wykształceniem rzeszy aktywnych młodych ludzi, którzy z zapałem włączą się w działania na rzecz ochrony przyrody.