Działania i efekty

Kamera przy gnieździe orlika grubodziobegoGłównym celem projektu jest wypracowanie Krajowej Strategii Ochrony Gatunku. Jako, że orliki grubodziobe są jednym z najsłabiej poznanych gatunków ptaków szponiastych – duża część działań w projekcie koncentruje się wokół badania ich biologii. Dopiero w oparciu o szczegółową wiedzę na temat biebrzańskiej populacji orlików będziemy mogli zaplanować właściwe działania ochronne dla tego skrajnie rzadkiego  gatunku. W badaniach stosowane są nowoczesne narzędzia takie jak telemetria satelitarna, kamery cyfrowe przy gniazdach wybranych par orlików oraz metody molekularne, dzięki którym dowiemy się więcej o intensywności hybrydyzacji obydwu gatunków orlików nad Biebrzą. Aby lepiej poznać siedliska orlików grubodziobych sporą część terytoriów objęliśmy kompleksowym monitoringiem faunistycznym, hydrologicznym i botanicznym. Badamy zasobność łowisk w ofiary orlików: gryzonie, ptaki i płazy. Zespół hydrologów prowadzi badania warunków wodnych, a botanicy opisują siedliska orlików grubodziobych. Również siedliska orlików krzykliwych objęte zostały takim monitoringiem. Wiedza o nakładaniu się nisz tych dwóch gatunków, umożliwi nam lepsze zrozumienie kluczowych czynników różnicujących ich biotopy. Pozwoli to nam na kształtowanie siedlisk, w których faworyzowana będzie obecność rzadszego orlika grubodziobego.

Równolegle z badaniami prowadzony jest monitoring populacji oraz bieżąca ochrona miejsc lęgowych i żerowiskowych. W ramach projektu zaplanowano zainstalowanie 30 platform gniazdowych oraz zabezpieczenie gniazd repelentami przed kuną. W obszarach żerowiskowych orlika grubodziobego zaplanowano wykaszanie i odkrzaczanie porzuconych, podmokłych łąk, aby umożliwić ptakom korzystanie z tych obszarów. Najważniejsze jest jednak utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu wód na obszarach podmokłych. W tym celu na wybranych rowach odwadniających biebrzańskie mokradła zbudowane zostaną progi wodne i zastawki.

Obok ochrony siedlisk orlika grubodziobego prowadzone są działania, które mają za zadanie podtrzymać osiągnięte efekty ekologiczne i przyczynić się do lepszej ochrony orlika grubodziobego oraz jego siedlisk w przyszłości. Ważnym produktem projektu będzie Studium Wykonalności Wykupu Gruntów, na podstawie którego w Orlik grubodzioby wyposażony w nadajnik satelitarnyramach przyszłych projektów Biebrzański Park Narodowy będzie mógł zaplanować wykupy kluczowych dla orlików terenów. Ponadto będziemy starali się o uwzględnienie potrzeb orlików w Planie Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 „Ostoja Biebrzańska” oraz prowadzonych w Dolinie Biebrzy działaniach rolnośrodowiskowych.

Kolejnym elementem projektu jest rozpoczęta już współpraca międzynarodowa i wymiana doświadczeń w temacie ochrony orlika grubodziobego w Europie, a także edukacja lokalnej młodzieży. Więcej szczegółów oraz bieżące wiadomości o postępach projektu można znaleźć na stronie internetowej projektu www.orlikgrubodzioby.org.pl