Zamówienia publiczne - Dostawa platform

Spis treści
Zamówienia publiczne
Procedura KOO
Paszporty PH1
Monitoring AQR_TPN
Paszporty PH
Dostawa platform
Dostawa loggerów
Paszporty PH2
Montaż kamer
Montaż loggerów
Montaż loggerów II
Dostawa platform 2019
Montaż loggerów III
Montaż loggerów IV
Wszystkie strony

Dostawa 120 platform lęgowych dla rybołowa do wybranych obszarów Natura 2000 w Polsce

5 marzec 2018r

Nr postępowania: LPPL/1/2018

Zamówienie

w trybie przetargu nieograniczonego

 

Dnia 5 marca 2018 r. Komitet Ochrony Orłów z siedzibą w Olsztynie, ul. Niepodległości 53/55 zwany dalej „Zamawiającym”, w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych (t.j. : Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w związku z realizacją zadań w ramach projektu: „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce. LIFE15 NAT/PL/000819 ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:

„Dostawa 120 platform lęgowych dla rybołowa do wybranych obszarów Natura 2000 w Polsce”

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Komitetu Ochrony Orłów.

Zamówienie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 526599-N-2018

Wykaz załączników:

SIWZ – Dostawa 120 platform

1. Formularz oferty

2. Formularze oświadczeń

3. Wzór umowy

4. Info – grupy kapitałowe

5. Lista Koordynatorów

6. Wzór protokołu ZO

7. Wykaz osób

Interpretacja Zamawiającego z dnia 12.03.2018r

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze ofert