Zamówienia publiczne - Dostawa platform

Spis treści
Zamówienia publiczne
Procedura KOO
Paszporty PH1
Monitoring AQR_TPN
Paszporty PH
Dostawa platform
Dostawa loggerów
Paszporty PH2
Wszystkie strony

Dostawa 120 platform lęgowych dla rybołowa do wybranych obszarów Natura 2000 w Polsce

5 marzec 2018r

Nr postępowania: LPPL/1/2018

Zamówienie

w trybie przetargu nieograniczonego

 

Dnia 5 marca 2018 r. Komitet Ochrony Orłów z siedzibą w Olsztynie, ul. Niepodległości 53/55 zwany dalej „Zamawiającym”, w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych (t.j. : Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w związku z realizacją zadań w ramach projektu: „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce. LIFE15 NAT/PL/000819 ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:

„Dostawa 120 platform lęgowych dla rybołowa do wybranych obszarów Natura 2000 w Polsce”

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Komitetu Ochrony Orłów.

Zamówienie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 526599-N-2018

Wykaz załączników:

SIWZ – Dostawa 120 platform

1. Formularz oferty

2. Formularze oświadczeń

3. Wzór umowy

4. Info – grupy kapitałowe

5. Lista Koordynatorów

6. Wzór protokołu ZO

7. Wykaz osób

Interpretacja Zamawiającego z dnia 12.03.2018r

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze ofert