Zamówienia publiczne - Montaż kamer

Spis treści
Zamówienia publiczne
Procedura KOO
Paszporty PH1
Monitoring AQR_TPN
Paszporty PH
Dostawa platform
Dostawa loggerów
Paszporty PH2
Montaż kamer
Montaż loggerów
Montaż loggerów II
Dostawa platform 2019
Montaż loggerów III
Montaż loggerów IV
Wszystkie strony

 

 

Usługa montażu 2 kamer

8 marca 2019

Nr postępowania: nie podlega PZP

 

Zapytanie Ofertowe

 

Komitet Ochrony Orłów z siedzibą w Olsztynie, ul. Niepodległości 53/55 zwany dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce. LIFE15 NAT/PL/000819 zaprasza do składania ofert na usługę:

 

montaż 2 kamer wraz z przewodami przy gniazdach rybołowa

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Komitetu Ochrony Orłów.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) do niniejszego Zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy tej ustawy.

 

Wykaz załączników:

Zapytanie ofertowe

Zał. 1. Formularz oferty

Zał. 2. Wzór umowy

Protokół wyboru wykonawcy