Zamówienia publiczne - Paszporty PH2

Spis treści
Zamówienia publiczne
Procedura KOO
Paszporty PH1
Monitoring AQR_TPN
Paszporty PH
Dostawa platform
Dostawa loggerów
Paszporty PH2
Wszystkie strony

 

 

Przygotowanie „Paszportów dla rybołowa wraz z raportem”

17 stycznia 2019

Nr postępowania: LPPL/1/2019

 

Zapytanie Ofertowe

 

Dnia 17 stycznia 2018 r. Komitet Ochrony Orłów z siedzibą w Olsztynie, ul. Niepodległości 53/55 zwany dalej „Zamawiającym”, w oparciu o Procedurę udzielania zamówień i usług przez Komitet Ochrony Orłów (dalej „Procedura”), w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce. LIFE15 NAT/PL/000819 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest zadanie:

Przygotowanie dodatkowych 2 „Paszportów dla rybołowa wraz z raportem” dla części obszaru SPA Natura 2000 PLN 320016 Lasy Puszczy nad Drawą (dotyczy tylko Nadleśnictwa Krzyż)

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Komitetu Ochrony Orłów.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

 

Wykaz załączników:

Zapytanie ofertowe

Zał. 1. Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2. Wzór Paszportu dla rybołowa

Zał. 3. Wzór oferty

Zał. 4. Wzór umowy

Zał. 5. Informacja o zmianie terminu

Protokół otwarcia ofert